Past General Secretaries
Dr. Shruti. Nagarkar

1994 -1995

Dr. A.M. Bhagwati

1996-1997

1998 -1999

Dr. J. V. Divatia

2000 -2001

2002 -2003

Dr. C.K. Jani

2004 -2005

2006 -2007

2008 -2009

Dr. Atul Kulkarni

2010 -2011

2012 -2013

Dr. Dhruva Chaudhry

2014-2015

Dr. Subhal Dixit

2015-2016

2017-2018

Dr. Pradip Bhattacharya

2016-2017

2018-2019

Dr. Rajesh Chandra Mishra

2019-2020

Dr. Srinivas Samavedam

2020-2021

Dr Arindam Kar

2021-2022